Open letter to the high-level politicians & public: It’s time to take action

Hi. This is an open letter aimed at high-level politicians in Sweden and it is therefore mostly in Swedish. There’ll be an english translation below.

 

Hej,

Jag är 26 år. Jag har alltid levt i Sverige. Jag har alltid kännt mig stolt över mitt land, över vår konung och vår inställning till vår omvärld. Jag har alltid velat hjälpa den svage som den sanna svensk jag är. Ibland är det inte möjligt att göra detta själv.

Jag har självklart följt utvecklingen i Syrien och Irak. Det har varit svårt att undvika det utan att isolera mig själv.
Jag kan med handen över hjärtat säga att jag känner för dem som drabbats svårt, mina tankar vandrar till dem anhöriga som blivit kvarlämnade av dem som blivit brutalt avrättade av IS. Jag har sett videorna, varenda en, som IS publicerat på internet. Har NI gjort det? Det måste erkännas att jag haft väldigt svårt att se från start till slut. Att se hur offrens kroppar vrider sig i smärta sista sekunden innan skärmen blir svart. Det har givit mig mardrömmar, det går inte en dag utan att jag åtminstone ser ett av offrens ansikte när jag sluter mina ögon. Att känna sorgen i mitt hjärta över att det finns människor som går såhär långt.

Varför har jag tvingat mig själv att se videon när jag mår så pass dåligt av dem?
Det är inte för underhållningens skull, inte heller delar jag IS vision om världen. Inte heller för att jag blir upphetsad av att se människor plågas..
Det handlar om plikt. Det känns som att det enda rätta mot offren är att i.a.f. veta exakt hur dem avled. Veta deras historia och deras smärta och sprida den vidare. Det är min plikt som medmänniska.

Sedan jag hörde talas om den första avrättningen så har jag funderat, hur kan detta tillåtas ? Det är nu år 2015, sånt här betéende är oacceptabelt. Hur kan vi stå vid sidan om och se avrättning efter avrättning och inte göra något för att förhindra det? Behövs det att en svensk journalist, hjälparbetare eller sodat blir tillfångatagen innan vi börjar bry oss? Det är vår värld, vi lever på samma planet. Vår planet lider. Vi måste göra något.
Jag anser att vi inte bör gömma oss bakom vår neutralitet. För mig, att vi står neutralt vid sidan om och ser på är att vi accepterar det, accepterar att dem tillfångatar och avrättar oskyldiga människor. ÄR DET OKEJ!?!

 

Nej. Det är inte okej.
Jag anser att det är dags att vi tar ett steg ur mörkret, slutar gömma oss bakom vår kära mur som vi rest och hållit stående så länge.
Det är dags att föra dem ansvariga inför rätta, jag vill inte utkräva hämnd utan jag vill endast att dem som är ansvariga ska stå för sina handlingar.

Räck ut en hand till koalitionen! Erbjud dem Svenskt stöd! Visa att vi inte bara är ett land som gömmer sig när något pågår utanför våra gränser! Visa världen att det är dags att ta steget in i 2000-talet, ta steget in i ljuset där alla människor är lika!

 

English version:

Hi,

 

I’m 26 years old. I’ve been living in Sweden all my life. I’ve always had a certain pride for my country, for our king and our view on the rest of the world. I’ve always wanted to give a helping hand to the unfortunate like the true swede I am. Sometimes one hand is not enough.

Of course I’ve been following the development in Syria and Iraq. It’s hard to not since it involves the entire world. Including me.

I can hand over heart say that I feel for those who suffered greatly, my thoughts wander to those families who have been left by those who have been brutally executed by IS. I have seen the videos, every one which IS published on the internet. Have YOU? It must be recognized that I had a very difficult time watching them from start to finish. To see how the victims’ bodies writhing in pain the last second before the screen goes black. It has given me nightmares. There’s not a day without that I can at least see one of the victims face when I close my eyes. To feel the sorrow in my heart that there are people who are willing to go so far for their beliefs.

Why did I force myself to watch the videos when they make me feel so bad?
It wasn’t for entertainment nor do I share the world vision IS has. Nor do I feel excited when I see human suffering.
It’s all about duty. It feels like the right thing towards the victims is to at least know how they died. Know their history and their pain and pass it on. It is my duty as a human being.

Ever since I heard about the first execution I’ve been asking myself, how can this be allowed? It’s now year 2015, this kind of behaviour is not accetable. How can we stand to the side and watch murder after murder and not do anything to stop it? Does it require the life of a Swedish journalist, foreign aid worker or even soldier before we start caring? This is our world, we all share the same planet and our planet is suffering. We need to act.

I reckon we should not continue to hide behind our neutrality. To me, us standing neutral by the side and watching is the same as accepting, accepting that they capture/kidnap innocent people and later murdering them. IS THAT OKEY?!

 

No it is not okey.
I reckon it’s time to take a step out of the darkness, stop hiding behind our neutrality. It’s time to bring these criminals to justice. I do not want vengeance. I only want those who’re responsible brought to justice.

Reach out to the coalition! Offer them Swedish support! Show the world that we’re not a country that hides just cause it’s not happening within our borders! Show the world it’s time to take a step into the 2000s! Take a step into the light where all humans are equal.

It’s time to make the world safer, for us and our future descendants.

 

Zhoot

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s